Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN DE LICHT & GELUIDSFABRIEK B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM PIXIEFY

 

Spaarpot 19 5667 KV Geldrop
KvK nr 60 85 74 20

Hierna te noemen: ‘Pixiefy’

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Pixiefy: gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de wederpartij van Pixiefy. Overeenkomst: de overeenkomst tot het huren van materiaal en of dienstverlening.

Huur: Het volgens overeenkomst gebruikmaken van materiaal en of dienstverlening. De huur gaat in op het moment van in ontvangst nemen, danwel het moment waarop het gehuurde door Pixiefy, of in diens opdracht, naar de plaats van bestemming is vervoerd, danwel aangevangen wordt met de dienstverlening

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pixiefy en een opdrachtgever waarop Pixiefy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pixiefy, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Pixiefy en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door Pixiefy gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Pixiefy is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 Zodra opdrachtgever een offerte wil aanvaarden zal hij de offerte, binnen 30 dagen na ontvangst, dateren en tekenen op de daarvoor bestemde plaats op de offerte. De getekende offerte zal naar Pixiefy gefaxt of per e-mail of per post toegezonden worden. Zodra de getekende offerte door de Pixiefy is ontvangen, met inachtneming van artikel 3 lid 4, is de overeenkomst bevestigd. Vanaf dat moment is er sprake van de overeenkomst.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Pixiefy daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pixiefy anders aangeeft.

3.5 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, verzekeringspremie, tenzij anders aangegeven.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Pixiefy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7 Als zekerheidsstelling kan in de overeenkomst opgenomen zijn dat er een betalingsgarantie zal worden gevraagd en of een aanbetaling gedaan zal worden, op de in de overeenkomst vermelde totaalsom. De overeenkomst zal door Pixiefy niet uitgevoerd worden indien niet voldaan is aan hetgeen in de overeenkomst omschreven is over betalingsgarantie en of aanbetaling.

3.8 Indien op de dag van uitvoering van de overeenkomst niet is voldaan aan hetgeen onder artikel 3 lid 7 is omschreven zal artikel 14 toegepast worden.

3.9 Aanbiedingen of offertes gelden alleen voor de op de offerte genoemde opdrachtgeven en niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Reservering

4.1 Pixiefy zal de materialen die in de overeenkomst vermeld staan, in overeenstemming met de overeenkomst reserveren.

4.2 Bij annulering van de overeenkomst zullen kosten voor reservering en overige kosten in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever, zoals vermeld in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Pixiefy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pixiefy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pixiefy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pixiefy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pixiefy zijn verstrekt, heeft Pixiefy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Pixiefy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pixiefy is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Pixiefy kenbaar behoorde te zijn.

5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Pixiefy de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6 Indien door Pixiefy of door Pixiefy ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.7 Opdrachtgever vrijwaart Pixiefy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Pixiefy zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Pixiefy de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4 Indien een vast geldbedrag is overeengekomen zal Pixiefy daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit geldbedrag tot gevolg heeft.

6.5 In afwijking van lid 4 zal Pixiefy geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Pixiefy kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn

7.1 De overeenkomst tussen Pixiefy en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals aangegeven in de overeenkomst.

7.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Pixiefy derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8 Totaal bedrag overeenkomst

8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast bedrag overeenkomen.

8.2 Indien geen vast bedrag wordt overeengekomen, zal het bedrag worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en of huur van materialen volgens de dan geldende prijslijst. Het bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Pixiefy, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.3 De bedragen in de overeenkomst en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

8.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

8.5 Voorts is Pixiefy gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of materialen zijn gestegen.

8.6 Bovendien mag Pixiefy het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Pixiefy, dat in redelijkheid niet van Pixiefy mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Pixiefy zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het overeengekomen bedrag of tarief in kennis stellen. Pixiefy zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 9 Betaling/Aanbetaling

9.1 Betaling en aanbetaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, of zoals in de overeenkomst is aangegeven, op een door Pixiefy aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, of de overeengekomen termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Pixiefy op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.4 Pixiefy heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Pixiefy kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Pixiefy kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

9.5 De opdrachtgever is in aanvulling op artikel 3.7 steeds verplicht om op eerste verzoek van Pixiefy zekerheid te stellen voor zowel de door opdrachtgever reeds aan Pixiefy verschuldigde bedragen alsook voor door de opdrachtgever nog aan Pixiefy verschuldigd te worden bedragen.

Artikel 10 Eigendom

10.1 Alle door Pixiefy geleverde of verhuurde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Pixiefy, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de zaken in eigendom van Pixiefy te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.3 Indien derden beslag leggen op de zaken in eigendom van Pixiefy, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Pixiefy zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.4 De opdrachtgever verplicht zich de zaken in eigendom van Pixiefy te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Pixiefy ter inzage te geven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.5 Voor het geval dat Pixiefy haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Pixiefy of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pixiefy zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 Incassokosten

11.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 150,00.

11.2 Indien Pixiefy hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

11.3 De kosten van een door Pixiefy eventueel ingeschakeld incassobureau en of gerechtsdeurwaarder komen voor rekening van opdrachtgever.

11.4 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

11.5 Opdrachtgever is over de hoofdsom en wettelijke rente de incassokosten verschuldigd.

Artikel 12 Onderzoek, reclames

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden of volgens overeenkomst beschikbaar gestelde zaken dienen door de opdrachtgever zo spoedig als mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Pixiefy. De ingebrekestelling dient zo spoedig mogelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pixiefy in staat is adequaat te reageren.

12.2 Indien een klacht gegrond is, zal Pixiefy de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Pixiefy slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13 Opzegging

13.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

13.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Pixiefy recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Pixiefy zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

13.3 Bij compensatie, zoals in lid twee van dit artikel vernoemd, zal de volgende staffel gehanteerd worden.

  • Bij opzegging/annulering tot 30 dagen voor uitvoering van opdrachtkunnen gemaakte kosten in rekening gebracht worden bij opdrachtgever.
  • Bij opzegging/annulering tussen 30 en 10 dagen voor de uitvoering van de opdracht zullen gemaakte kosten en 10% van het overeengekomenbedrag in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.
  • Bij opzegging/annulering van 10 dagen tot 24 uur voor de uitvoering van de opdracht zullen gemaakte kosten en 25% van het overeengekomenbedrag in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.
  • Bij opzegging/annulering binnen 24 uur voor de uitvoering van de opdracht zal het volledige overeengekomen bedrag van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden bij deopdrachtgever.

13.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Pixiefy, zal Pixiefy in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

13.5 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Pixiefy extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

14.1 Pixiefy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst Pixiefy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst of nadien (3.7 en 9.5) verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.2 Voorts is Pixiefy bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pixiefy op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Pixiefy de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Pixiefy haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4 Pixiefy behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

15.1 Indien Pixiefy aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde na beëindiging van de overeenkomst onmiddellijk danwel op het afgesproken tijdstip in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

15.2 Beschikbaar gestelde zaken, welke tijdens de beschikbaarheid niet door Pixiefy of door hem aangewezen personen zijn bediend, zullen na transport naar de opslagruimte van de Pixiefy zo spoedig mogelijk door Pixiefy, of in diens opdracht, getest en gecontroleerd worden op beschadigingen en of gebreken. De opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadigingen en gebreken, ook indien Pixiefy de ter beschikking gestelde zaken zelf heeft vervoerd of laten vervoeren.

15.3 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Pixiefy het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 Indien Pixiefy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en enkel tot hetgeen in dit artikel (16) is geregeld.

16.2 De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Pixiefy in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

16.3 In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden verschuldigde bedrag over die periode zoals vermeld in de overeenkomst.

16.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pixiefy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Pixiefy toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

16.5 Pixiefy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pixiefy of haar ondergeschikten.

Artikel 17 Vrijwaringen

17.1 De opdrachtgever vrijwaart Pixiefy voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2 Indien opdrachtgever aan Pixiefy informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 Risico-overgang

18.1 Het risico van verlies en of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop het transport in opdracht van wederpartij plaats vindt of dat bedoelde voorwerpen aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19 Overmacht

19.1 Pixiefy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

19.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pixiefy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pixiefy niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Pixiefy worden daaronder begrepen.

19.3 Pixiefy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pixiefy haar verplichtingen had moeten nakomen.

19.4 Voor zover Pixiefy ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pixiefy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Geheimhouding

20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pixiefy gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Pixiefy zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Pixiefy niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

21.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Pixiefy zich de rechten en bevoegdheden voor die Pixiefy toekomen op grond van de Auteurswet.

21.2 Alle door Pixiefy verstrekte stukken, zoals rapporten, offertes, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Pixiefy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

21.3 Pixiefy behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Niet-overname personeel

22.1 De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Pixiefy, medewerkers van Pixiefy of van ondernemingen waarop Pixiefy ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23 Geschillen

23.1 Alle geschillen met betrekking tot de door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant.

23.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24 Toepasselijk recht

24.1 Op elke overeenkomst tussen Pixiefy en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

25.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

25.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

25.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

versie 23.01